മിലി സൈറസ് ലിയാം ഹെംസ്വർത്ത് പിളർപ്പ്: മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആരോപണം, അവിശ്വസ്തത എന്നിവയും അതിലേറെയും വെളിച്ചത്തുവരുന്നു – പിങ്ക്വില്ല
മിലി സൈറസ് ലിയാം ഹെംസ്വർത്ത് പിളർപ്പ്: മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആരോപണം, അവിശ്വസ്തത എന്നിവയും അതിലേറെയും വെളിച്ചത്തുവരുന്നു – പിങ്ക്വില്ല
August 14, 2019
ഐസിഇ വാഹനങ്ങളുടെയും ഇ.വികളുടെയും സഹവർത്തിത്വം സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഉറപ്പിനെ സിയാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
ഐസിഇ വാഹനങ്ങളുടെയും ഇ.വികളുടെയും സഹവർത്തിത്വം സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഉറപ്പിനെ സിയാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
August 15, 2019
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Translating…

Updated : Aug 14, 2019, 23:52 IST268 views

When it comes to staying fit, Mira Rajput is quite a fitness enthusiast like her hubby Shahid Kapoor. The gorgeous beauty who often gets papped during her visits to the gym, was recently spotted acing yet another gym look. Mira was seen donning a mint green slogan t-shirt paired with a printed jeggings. Carrying a gym sipper and a black bag with her, Mira was all smiles as she walked past the shutterbugs. While she looked radiant as always it’s needless to say that Mira has surely come a far way in her fitness journey.

Read MoreRead Less

Comments are closed.