വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മലൈക അറോറ തല തിരിഞ്ഞു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മലൈക അറോറ തല തിരിഞ്ഞു.
August 14, 2019
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
August 14, 2019
മിലി സൈറസ് ലിയാം ഹെംസ്വർത്ത് പിളർപ്പ്: മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആരോപണം, അവിശ്വസ്തത എന്നിവയും അതിലേറെയും വെളിച്ചത്തുവരുന്നു – പിങ്ക്വില്ല

Translating…

Miley Cyrus and Liam Hemsworth announced their split after eight months of tying the knot in a private ceremony. Now, allegations of drugs, infidelity and more are coming out in the open.

Miley Cyrus and Liam Hemsworth announced that they were parting ways just after eight months of tying the knot in a private ceremony. A close friend of the couple told People that Liam Hemsworth’s partying scenes made Miley Cyrus furious. Miley had thought that over a period of 10 years that the couple had been together, Liam would have changed his ways especially with respect to his partying with his friends. The fans flooded social media with comments when Miley Cyrus was reportedly spotted kissing Brody Jenner ex Kaitlynn Carter. The fans felt that Miley was responsible for the couple splitting just after eight months of marriage.  

Now, as per reports in People, it was Liam Hemsworth who would often lash out at Miley Cyrus. The sources quoted also reveal that Liam Hemsworth’s persona is far more complex than what is portrayed in the public domain. Miley Cyrus was upset about Liam Hemsworth’s attitude towards her in their marriage and she was said to be very unhappy. As per reports, Miley Cyrus had put in efforts to save her marriage with Liam Hemsworth by seeking therapy. The source was quoted by People, saying Liam Hemsworth was pretty moody and he did not appreciate the attention his relationship with Miley Cyrus got. Liam did not like how the highs and lows of his relationship with Miley got so much attention from the outside world.

If reports are to be believed then Miley Cyrus is heartbroken but is trying to put a brave front. The recent pictures of her with Kaitlynn Carter vacationing in Italy prove that the singer wants to overcome her heartbreak. Sources from both the sides are putting their stories out. TMZ reports that Miley’s side is suggesting that the singer tried her level best to save her relationship with Liam, who was using some drugs which Miley did not approve. Liam’s side on the other hand claims that Miley’s infidelity was the real cause of their split. They further add that the allegations of drugs and alcohol on Liam were all fake to hide Miley’s infidelity. Other reports suggested that Liam was shocked to see how quickly Miley moved on in such a public way, hinting to the pictures of her with Kaitlynn Carter in Italy.

(ALSO READ: Miley Cyrus and Liam Hemsworth went separate ways months before announcing their split? Deets inside)

Comments are closed.