'അവസാന ക്രിസ്മസിലെ' ട്വിസ്റ്റ് എന്താണ്? ആറ് ess ഹങ്ങൾ ഇതാ – സ്ക്രീൻക്രഷ്
'അവസാന ക്രിസ്മസിലെ' ട്വിസ്റ്റ് എന്താണ്? ആറ് ess ഹങ്ങൾ ഇതാ – സ്ക്രീൻക്രഷ്
August 14, 2019
മിലി സൈറസ് ലിയാം ഹെംസ്വർത്ത് പിളർപ്പ്: മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആരോപണം, അവിശ്വസ്തത എന്നിവയും അതിലേറെയും വെളിച്ചത്തുവരുന്നു – പിങ്ക്വില്ല
മിലി സൈറസ് ലിയാം ഹെംസ്വർത്ത് പിളർപ്പ്: മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആരോപണം, അവിശ്വസ്തത എന്നിവയും അതിലേറെയും വെളിച്ചത്തുവരുന്നു – പിങ്ക്വില്ല
August 14, 2019
വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മലൈക അറോറ തല തിരിഞ്ഞു.

Translating…

Updated : Aug 14, 2019, 21:58 IST319 views

Malaika Arora never fails to stun her fans with her distinctive sense of style. Weather it’s a glamorous red carpet look or a comfy airport look, the actress’ fashion game is certainly strong. The stunner was recently papped at the Mumbai airport once again choosing comfort over everything else. Dressed in a beige trouser paired with black cropped sweat shirt, the actress made a stylish exit from the airport. To accessorize her look she wore white sneakers, black shades and huge black handbag.

Read MoreRead Less

Comments are closed.