രാജ്യസഭ മാർഷലുകൾക്ക് സൈനിക രീതിയിലുള്ള യൂണിഫോം
രാജ്യസഭ മാർഷലുകൾക്ക് സൈനിക രീതിയിലുള്ള യൂണിഫോം
November 18, 2019
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സേന നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം ഉടൻ: ശരദ് പവാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സഞ്ജയ് റ ut ത്ത്
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സേന നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം ഉടൻ: ശരദ് പവാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സഞ്ജയ് റ ut ത്ത്
November 18, 2019
വടക്കൻ സിയാച്ചിനിലെ സൈനിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിമപാതമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ആറ് പേർ മരിച്ചു

Translating…

NEW DELHI: Four soldiers and two civilian porters were killed after their eight-member patrol was hit by an avalanche in the northern part of the forbidding Siachen Glacier-Saltoro Ridge region on Monday afternoon.

The six soldiers from the Dogra Regiment and two porters were on their way from one post to another when the avalanche struck them at a height over 19,000-feet in the Northern Glacier, which has some of the most treacherous terrain, at about 3 pm.

“Avalanche rescue teams from nearby posts were rushed to the site for the search and rescue operation. All eight were pulled out of the avalanche debris. Seven of them were critically injured and evacuated by helicopters to the nearest military hospital. But despite best efforts and life resuscitation measures, six succumbed to extreme

hypothermia

,” said an officer.

The accident is a grim reminder of the harsh conditions in which Indian soldiers guard the unresolved borders with Pakistan and China. In February 2016, for instance, 10 ill-fated soldiers from the 19

Madras Regiment

— including Lance Naik Hanumanthappa Koppad who miraculously survived for over eight days – had perished after being buried under a massive ice-wall avalanche in the same Northern Glacier.

Over 1,000 Indian soldiers, including over 35 officers, have lost their lives in the Siachen Glacier-Saltoro Ridge region since April 1984, when India’s Operation Meghdhoot pre-empted Pakistan’s Operation Ababeel to occupy almost all the dominating heights from 16,000 to 22,000-feet by a whisker.

Around three-fourths of the casualties have been caused by the harsh terrain and climatic conditions, with temperatures sometimes even dipping to minus 60 degree Celsius, rather than enemy fire. Apart from avalanches, “white-outs” and blizzards, soldiers also having to constantly battle high-altitude pulmonary odema, cerebral odema, hypothermia, hypoxia and

frostbite

in the region.

Soldiers deployed in high-altitude regions are given prior training in

mountain

craft, ice craft, and survival in glaciated terrain to cope with any eventuality like avalanches. But sometimes it becomes impossible to fight nature, said officers.

Over the years, the Army has also taken additional measures to prevent casualties due to avalanches. These include strict instructions on the need for all soldiers and porters to strictly adhere to the laid-down drills and guidelines when traversing avalanche-prone slopes and negotiating crevasses on the glacial heights.

Comments are closed.