സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസിന്റെ ഭാരം – എംഡി മാഗസിൻ
സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസിന്റെ ഭാരം – എംഡി മാഗസിൻ
January 25, 2020
WION Edit: പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിടാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമോ? | ഗ്രാവിറ്റാസ് – WION
WION Edit: പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിടാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമോ? | ഗ്രാവിറ്റാസ് – WION
January 25, 2020
കൊലയാളി രോഗം 'ചൈനയെ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു' – കണ്ണാടിയിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു – മിറർ ഓൺ‌ലൈൻ

Translating…

A top medic who contracted Coronavirus says the deadly respiratory disease is so contagious it can be transmitted through the eyes.

Wang Guangfa, who was a leading figure in helping China fight Sars in 2003, himself caught the virus but has since recovered.

Mr Wang says he believes he became infected because he did not have protective eyewear.

The respiratory specialist at Beijing’s Peking University First Hospital had reportedly been ridiculed in some parts of the media after he contracted the disease despite saying it was “preventable and controllable” two weeks ago.

The expert has now claimed that he may have contracted the disease because of a lack of eye protection when visiting fever clinics and isolation wards in Wuhan, in Hubei province, where the outbreak emerged.

His warning comes as 14 patients tested for coronavirus in the UK were given the all-clear, although checks are now being carried out on more people.

news comes as it emerged doctors treating sick patients are collapsing at work as hospitals become ‘overwhelmed’ in one city, the Daily Star reports.

Expert Wang Guangfa contracted coronavirus but has since recovered

3D illustration of Coronavirus which has already claimed lives

He said: “At that time we were highly vigilant and wore N95 masks.

“But then I suddenly realised that we didn’t wear protective glasses.”

He says he developed conjunctivitis in his left eye after returning to Beijing and around three hours later he began had a fever and severe catarrh.

Mr Wang thought he had the flu at first as he had never seen a Wuhan patient suffering from conjunctivitis before.

People are already using face masks and some places in the UK has sold out

But later took the test for the coronavirus when flu medication did not work and he tested positive.

He said the most likely explanation of him contracting the virus was it entering through his eyes.

China’s National Health Commission expert Li Lanjuan said that staff who had direct contact with coronavirus patients needed to wear protective glasses whilst other people only need face masks.

People in Wuhan are being treated for the virus

Read More

Coronavirus outbreak

There are currently 830 confirmed cases of patients infected with the virus in China and a small number of cases have been confirmed in other countries including the United States, Thailand, Taiwan, South Korea, Japan, Vietnam and Singapore.

The latest official death toll from the virus is 26.

Comments are closed.