'ഏക് ബാർ ഫിർ – ഇഷ്ക് മെൻ മർജവാൻ' – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏജന്റായി മാധുരിമ തുലി
'ഏക് ബാർ ഫിർ – ഇഷ്ക് മെൻ മർജവാൻ' – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏജന്റായി മാധുരിമ തുലി
February 13, 2020
Xiaomi’s Mi 10 മുൻനിര 5 ജി ഫോണുകൾ ചൈനയിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു – ദി വെർജ്
Xiaomi’s Mi 10 മുൻനിര 5 ജി ഫോണുകൾ ചൈനയിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു – ദി വെർജ്
February 13, 2020
ജാതകം ഇന്ന്, ഫെബ്രുവരി 13, 2020: ഏരീസ്, ടോറസ്, ജെമിനി, കാൻസർ, ഒ – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയ്ക്ക് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം പരിശോധിക്കുക.

Translating…

Will you face the blues today or not? Read on to know more
Aries

Today is a good day at work , you may perform well. You may lead your team efficiently. Your focus towards work may be appreciated by your boss, you may also get some promotion in terms of rewards. Job seeker may get new job. Singles are likely fall in love with someone at work place . Architect, artist, traders will do better.

Taurus

Today is important for domestic life. You may be busy with kids. You may hear some good news in terms of kids education. You may buy some creative stuff for home or office to maintain your social status . You are advised to use wisdom while buying some stuff. Native related to military , management, electronics, medicine will do better.

Gemini

Today you may be dissatisfied , people around you may not cooperate with you; you are advised to keep patience. You are also advised to read documents carefully before signing any contracts. Making new investments in useless stuff may be a bottleneck for you. Students are advised to read their subjects with patience.

Cancer

Today you are blessed by moon, your destiny is likely be with you . Today you may be more energetic and focused for your work. Your hard work may pay you in terms of success. Your colleagues may help you. You are likely to go for short work related travel. Some good news may come from your sibling.

Leo

Today you may be busy in family matters. You may take some important decisions in domestic front. You should avoid to make arguments in personal life matters. Your arrogance may affect your domestic harmony. By late evening, things may be under control. You are advised to follow your intuition before making investments in the business .

Virgo

Today , messy situations are now under control, you may feel peace in the mind . You may be able to make a proper balance in expenditure and earnings , which may increase financial health. You are advised to avoid too much travelling or overworking , it may affect your health front. Students can start planning for their future . Love birds may enjoy their happy moments.

Libra

Today until evening, you may enjoy your work and domestic life. You may get some amount which was stuck somewhere , from late evening , you may feel dull , some unknown fear may make you upset. You may get stressed, which may affect you sound sleep. It is advised to do meditation.

Scorpio

Today, you may be blessed by moon , your disappointment may now convert into happiness. You may be more focused towards your targets. You are likely to use your creativity to make some changes in your office or house . you may also find your love around you. love birds are advised to avoid fantasy in the relationship . Students may avoid speculations in their studies.

Sagittarius

Today you may be busy at work, your communication skills may help to get a big order, which may grow your business. You are likely to meet some influential person, who will help you to grow your business, your family may support you in a difficult decision at your work. You are advised to control your tongue in love matters , love birds are advised to control straightforwardness in the conversation.

Capricorn

Today , you may have full support of your parents , you may get good success at work, which is related to government project. Your terms with management are likely to improve , which may give benefits in your business or work. You may plan for an overseas work related travel. You can have some infections, your are advised to drink plenty of water and use lemon in the food.

Aquarius

Today you may be a victim of unknown fear. Some sort of negativity may reflect in your thoughts. Impatient nature and arrogance may push you back to take difficult decisions at work. You are likely to seek blessing of your elders, which may help you to come out from the messy situation. You are advised to avoid making investments in dead assets. Love birds are also advised to avoid discussion on worthless topics.

Pisces

Today, you may start your day with good feelings. You may have patience, it may reflect into your way of working. You may enjoy at work. You may be optimistic in terms of gains in the business. You may have an emotional bonding with the spouse, which may increase family harmony. Job seekers may hear good news.

The author, Samir Jain, is a Jaipur based astrologer who is an expert in astrology, numerology, palmistry and Vastu. He is also an expert in Jain Temple Vastu and Jain Jyotish. Over the last several years, he has consulted clients from the USA, Brazil, Mexico, Canada, the UK, Australia, Turkey, France, Italy, South Africa, and Germany.

#astrology #horoscope #dailyhoroscope #horoscopetoday #horoscopefebruary #februaryhoroscope

Comments are closed.