കോവിഡ് -19: ഇതിനാലാണ് ഇറ്റലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയായത് – ഒറീസപോസ്റ്റ്
കോവിഡ് -19: ഇതിനാലാണ് ഇറ്റലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയായത് – ഒറീസപോസ്റ്റ്
March 22, 2020
നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് കാർഡ്ബോർഡിൽ ഒരു ദിവസം, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 3 ദിവസം: പഠനം – ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡ്
നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് കാർഡ്ബോർഡിൽ ഒരു ദിവസം, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 3 ദിവസം: പഠനം – ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡ്
March 22, 2020
ലോഹം, ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, മറ്റ് ഉപരിതലങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും – മൈഎസ്എ

Translating…

  • Your cellphone is 10 times more germ-ridden than a toilet seat, scientists say. Photo: Yuri Arcurs Peopleimages.com/Getty Images / www.peopleimages.com

    Your cellphone is 10 times more germ-ridden than a toilet seat, scientists say.

    Your cellphone is 10 times more germ-ridden than a toilet seat, scientists say.

    Photo: Yuri Arcurs Peopleimages.com/Getty Images

Photo: Yuri Arcurs Peopleimages.com/Getty Images

Your cellphone is 10 times more germ-ridden than a toilet seat, scientists say.

Your cellphone is 10 times more germ-ridden than a toilet seat, scientists say.

Photo: Yuri Arcurs Peopleimages.com/Getty Images

The easiest way for the novel coronavirus to spread is by airborne droplets from an infected person’s coughs or sneezes.

But you can also get the virus if you touch a surface or object that has microbes on it and then touch your nose, mouth or eyes. According to a study published last week in the Journal of Hospital Infection, university students touched their face 23 times per hour, with 56 percent of the contact with skin, 36 percent with the mouth, 31 percent nose and 31 percent eyes.

Stay up to date on the latest coronavirus news with mySA.com:

As data is still being collected on SARS-CoV-2 (the novel coronavirus), the study examined the lifespan of  the similar SARS coronavirus on various inanimate surfaces.

At a temperature of 68 degrees, SARS lasted:

—Less than 8 hours on latex

—2 to 8 hours on aluminum—2 days on steel—4 days on wood—4 days on glass—5 days on metal—5 days on ceramics—5 days on plastics (but one strain survived up to 9 days on plastic)

Those findings likely also apply to SARS-CoV-2, Rachel Graham, an epidemiologist at the University of North Carolina, told Business Insider.

In general, nonporous surfaces like doorknobs, desktops and airplane seat trays tend to transmit viruses better than porous surfaces such as paper money, human hair, rug pile and fabrics. The microscopic holes or spaces in porous surfaces can trap the microbes, preventing them from being transferred.

One surface touched by people all the time is a great place for germs to hang out — their cellphone. The glass and metal surface of a cellphone often harbors contagions, especially on phones that are carried into the bathroom. University of Arizona researchers found cell phones carry 10 times more bacteria than most toilet seats.

The Journal of Hospital Infection study found that temperature changes have a major effect on the lifespan of viruses. SARS, for example, does not like heat — at 86 degrees its survival on steel surfaces was cut by at least 50 percent. But it does thrive in high humidity, moderate temperatures and low-wind environments.

The easiest way to kill coronaviruses like SARS-CoV-2, according to the study, is the most obvious — with a disinfectant. Solutions containing 62% to 71% ethanol alcohol, 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% sodium hypochlorite will do the trick within a minute.

Wiping down a desk with hand sanitizer won’t kill the virus because the alcohol content is not high enough.

MORE CORONAVIRUS COVERAGE:

Mike Moffitt is an SFGATE Digital Reporter. Email: moffitt@sfgate.com. Twitter: @Mike_at_SFGate

Comments are closed.